Nộp lưu chiểu luận văn, luận án tốt nghiệp

Căn cứ: Điều lệ Trường Đại học số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ; Thông tư số 27/2016/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 30/12//2016 về Quy định thời hạn bảo quản tài liệu chuyên môn nghiệp vụ của ngành Giáo dục; Quyết định số 525/QĐ-ĐHĐL của Trường Đại học Điện lực ngày 11/04/2017 về việc ban hành Quy định thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu của Trường Đại học Điện lực; Kết luận cuộc họp ngày 15/10/2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Điện lực về việc lưu trữ và nộp lưu chiểu các tài liệu tốt nghiệp.

1)  Sản phẩm luận văn, luận án tốt nghiệp (hệ đào tạo Sau Đại học):
-  Học viên nộp bộ sản phẩm luận văn, luận án tốt nghiệp bao gồm bản in và bản điện tử (dạng .doc và .pdf) toàn văn tại Phòng đào tạo Sau Đại học (PĐTSĐH) sau mỗi đợt bảo vệ để nộp lưu chiểu;
-  PĐTSĐH kiểm tra xác nhận bản lưu chiểu là bản chỉnh sửa cuối cùng đã đưa ra Hội đồng bảo vệ, có đầy đủ chữ ký của tác giả, người hướng dẫn, Chủ tịch hội đồng và kèm theo Quyết định thành lập Hội đồng bảo vệ;
-  PĐTSĐH tổng hợp danh sách học viên (Họ và tên, tên đề tài, người hướng dẫn…), đăng ký nộp lưu chiểu tại Trung tâm Học liệu (TTHL). Danh sách có xác nhận của Trưởng phòng ĐTSĐH.

2)  Nộp lưu chiểu tại TTHL:
-  PĐTSĐH tổ chức cho học viên nộp lưu chiểu tại TTHL;
-  TTHL tiếp nhận, kiểm tra thông tin, số lượng theo danh sách học viên; cấp giấy xác nhận nộp lưu chiểu luận văn, luận án tốt nghiệp theo quy định.

*  Mẫu giấy cam đoan, xác nhận nộp lưu chiểu luận văn, luận án tốt nghiệp:
   -  Mẫu giấy cam đoan: tải xuống tại đây
   -  Mẫu giấy xác nhận: tải xuống tại đây

Chú ý: Đồ án, khóa luận tốt nghiệp của sinh viên hệ đào tạo Đại học sẽ được lưu trữ và bảo quản theo quy định tại các Khoa chuyên ngành. 

Bạn cần hỗ trợ?