Quy định v/v nộp lưu chiểu tài liệu tốt nghiệp

Quy định v/v nộp lưu chiểu đồ án, khóa luận, luận văn, luận án tốt nghiệp tại Trung tâm Học liệu (TTHL)

Căn cứ: Thông tư số 27/2016/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 30/12//2016 về Quy định thời hạn bảo quản tài liệu chuyên môn nghiệp vụ của ngành Giáo dục; Quyết định số 525/QĐ-ĐHĐL của Trường Đại học Điện lực ngày 11/04/2017 về việc ban hành Quy định thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu của Trường Đại học Điện lực.


I.  Đồ án / khóa luận

1)  Sản phẩm đồ án / khóa luận tốt nghiệp:
-  Sinh viên nộp bộ sản phẩm đồ án / khóa luận tốt nghiệp gồm 01 bản in và 01 bản điện tử toàn văn tại các khoa sau khi bảo vệ tốt nghiệp để nộp lưu chiểu;
-  Các khoa kiểm tra xác nhận bản lưu chiểu là bản chỉnh sửa cuối cùng đã đưa ra Hội đồng bảo vệ; có đầy đủ nội dung nhận xét của giáo viên hướng dẫn và của phản biện;
-  Các khoa lập danh sách đầy đủ thông tin nội dung đồ án / khóa luận tốt nghiệp (Họ và tên, lớp, tên đồ án / khóa luận, giáo viên hướng dẫn…). Danh sách có xác nhận của Trưởng khoa.

2)  Nộp lưu chiểu tại TTHL:
-  Các khoa tổng hợp hồ sơ (danh sách chi tiết và bộ sản phẩm đồ án / khóa luận tốt nghiệp theo nội dung trong mẫu giấy xác nhận), đăng ký và nộp lưu chiểu tại TTHL sau khi kết thúc mỗi đợt bảo vệ;
-  TTHL tiếp nhận, kiểm tra số lượng, thông tin đồ án / khóa luận tốt nghiệp theo đúng danh mục chi tiết; cung cấp giấy xác nhận nộp lưu chiểu đồ án / khóa luận tốt nghiệp cho các khoa theo mẫu quy định.

*  Mẫu giấy xác nhận nộp lưu chiểu đồ án / khóa luận tốt nghiệp: tải xuống tại đây
 

II.  Luận văn / luận án

1)  Sản phẩm luận văn / luận án tốt nghiệp:
-  Học viên nộp bộ sản phẩm luận văn / luận án tốt nghiệp gồm 01 bản in và 01 bản điện tử toàn văn tại Phòng đào tạo Sau Đại học (PĐTSĐH) sau khi bảo vệ tốt nghiệp để nộp lưu chiểu;
-  PĐTSĐH kiểm tra xác nhận bản lưu chiểu là bản chỉnh sửa cuối cùng đã đưa ra Hội đồng bảo vệ; có đầy đủ nội dung nhận xét của người hướng dẫn và của phản biện;
-  PĐTSĐH lập danh sách đầy đủ thông tin nội dung luận văn / luận án tốt nghiệp (Họ và tên, tên đề tài, người hướng dẫn…). Danh sách có xác nhận của Trưởng phòng ĐTSĐH.

2)  Nộp lưu chiểu tại TTHL:
-  PĐTSĐH tổng hợp hồ sơ (thông tin chi tiết và bộ sản phẩm luận văn / luận án tốt nghiệp căn cứ theo nội dung trong mẫu giấy xác nhận), đăng ký và nộp lưu chiểu tại TTHL sau khi kết thúc mỗi đợt bảo vệ;
-  TTHL tiếp nhận, kiểm tra số lượng, thông tin luận văn / luận án tốt nghiệp theo đúng danh mục chi tiết; cung cấp giấy xác nhận nộp lưu chiểu luận văn / luận án tốt nghiệp theo mẫu quy định.

*  Mẫu giấy cam đoan, xác nhận nộp lưu chiểu luận văn / luận án tốt nghiệp:
   -  Mẫu giấy cam đoan: tải xuống tại đây
   -  Mẫu giấy xác nhận: tải xuống tại đây

Bạn cần hỗ trợ?