Các quy trình

Các công việc chuyên chủ yếu của trung tâm học liệu được thực hiện theo các quy trình nghiệp vụ. Các quy trình được mô tả trong các tài liệu kèm theo đã được biên soạn lại sau cuộc họp lấy ý kiến về quy trình ngày 14/09/2017 và được BGH phê duyệt thực hiện. Dưới đây là các quy trình:

 

QUY TRÌNH BIÊN MỤC TÀI LIỆU CHO THƯ VIỆN

Biên mục tài liệu cho Thư viện là tìm kiếm, thu thập và chọn lọc tài liệu nhập vào nguồn lực thông tin của Thư viện dựa trên cơ sở về ngân sách, tiềm năng, chức năng chuyên môn của đơn vị thông tin và đối tượng người dùng tin.


QUY TRÌNH MƯỢN TRẢ TÀI LIỆU THƯ VIỆN

Mượn trả tài liệu cho Thư viện là công tác phục vụ bạn đọc tại Phòng đọc của Thư viện

QUY TRÌNH BỔ SUNG TÀI LIỆU CHO THƯ VIỆN
Bổ sung tài liệu cho Thư viện là tìm kiếm, thu thập và chọn lọc tài liệu nhập vào nguồn lực thông tin của Thư viện dựa trên cơ sở về ngân sách, tiềm năng, chức năng chuyên môn của đơn vị thông tin và đối tượng người dùng tin.

 

 

 

Bạn cần hỗ trợ?