Các quy trình

Các quy trình nghiệp vụ tại Trung tâm Học liệu được ban hành theo Quyết định số 1220/QĐ-ĐHĐL ngày 09/08/2022 v/v Ban hành các quy trình tại Trung tâm Học liệu, cụ thể như sau:

1. Quy trình Bổ sung tài liệu

2. Quy trình Biên mục tài liệu 

3. Quy trình Mượn, trả tài liệu

 

 

Bạn cần hỗ trợ?