Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức, các bộ phận chức năng tại Trung tâm Học liệu gồm có:

1. Giám đốc Trung tâm
- Phụ trách chung tất cả các mảng hoạt động, công tác nghiệp vụ tại Trung tâm Học liệu.

2. Bộ phận Công tác bạn đọc
- Hướng dẫn, phục vụ công tác mượn, trả sách cho đối tượng bạn đọc là cán bộ, giảng viên, học viên và sinh viên trong trường có nhu cầu sử dụng dịch vụ thông tin, thư viện;
- Theo dõi, phục vụ công tác học tập, nghiên cứu tại chỗ của bạn đọc tại phòng đọc.

3. Bộ phận Nghiệp vụ
- Tham mưu công tác xây dựng và phát triển nguồn vốn thông tin, tư liệu; tham gia hỗ trợ các hoạt động mua sắm, trao đổi và tiếp nhận sách, tài liệu được tài trợ, biếu tặng.
- Biên mục, xử lý kỹ thuật (tài liệu truyền thống và tài liệu điện tử) được nhập vào thư viện; phối hợp với các bộ phận chức năng khác trong thư viện xây dựng cơ sở dữ liệu và thông tin, phục vụ công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học.

4. Bộ phận Thông tin đa phương tiện
- Tham mưu công tác quản lý và phát triển dịch vụ thông tin, thư viện điện tử.
- Quản lý hệ thống máy tính, mạng lưới truy cập, tra cứu tìm kiếm thông tin và các trang thiết bị phòng máy tính.

5. Bộ phận Tài liệu chuyên ngành
- Hướng dẫn, phục vụ đối tượng bạn đọc là cán bộ, giảng viên, học viên và sinh viên trong trường mượn, trả sách tại chỗ.
- Theo dõi, phục vụ công tác học tập, nghiên cứu tại chỗ của bạn đọc tại phòng đọc.

6. Bộ phận Hành chính tổng hợp 
- Tham mưu, thực hiện các công tác hành chính, văn thư, lưu trữ; tổng hợp thống kê, kế hoạch, báo cáo.

Bạn cần hỗ trợ?