Các hoạt động nghiệp vụ

  • Tiếp nhận, bổ sung tài liệu (sách, giáo trình và học liệu)
  • Biên mục tài liệu
  • Phòng đọc, tự học tại chỗ
  • Mượn, trả tài liệu
  • Tra cứu thư viện số, đa phương tiện
Bạn cần hỗ trợ?