Chức năng, nhiệm vụ

Chức năng, nhiệm vụ Trung tâm Học liệu trong Quyết định số 993/QĐ-ĐHĐL ngày 18/7/2018 về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc ĐHĐL:

A - Chức năng

 • Xây dựng và phát triển nguồn lực thông tin – tư liệu
 • Lưu giữ, quản lý thông tin, tư liệu và thư viện phục vụ công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học
 • Quản lý và phát triển các dịch vụ thông tin – thư viện

B - Nhiệm vụ

 1. Xây dựng và triển khai công tác qui hoạch, kế hoạch phát triển công tác thông tin - thư viện hàng năm, ngắn hạn, dài hạn
 2. Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển nguồn lực thông tin, cơ sở dữ liệu trong, ngoài nước
  • Sưu tập, bổ sung nguồn tài nguyên thông in dạng in ấn, điện tử.
  • Liên kết, hợp tác với các thư viện trong và ngoài nước để phối hợp bổ sung, trao đổi tài lệu và chia sẻ nguồn lực thông tin.
  • Thu nhận, quản lý và tổ chức sử dụng các tài liệu, ấn phẩm khoa học, luận văn, chương trình đào tạo, giáo trình, tập bài giảng và các dạng tài liệu, ấn phẩm tài trợ, biếu tặng.
 3. Quản lý hệ thống tra cứu, mạng lưới truy cập và tìm kiếm thông tin.
 4. Tổ chức phục vụ, hướng dẫn cho người dùng tin khai thác, tìm kiếm, sử dụng hiệu quả nguồn tài liệu và các sản phẩm dịch vụ thông tin – thư viện.
 5. Kiểm tra, giám sát, thực hiện các biện pháp bảo đảm an ninh, phòng chống cháy nổ tại Thư viện.
 6. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

 

 

 

Bạn cần hỗ trợ?