Nộp lưu chiểu tài liệu tốt nghiệp

Quy định về việc nộp lưu chiểu đồ án, khóa luận, luận văn, luận án tốt nghiệp tại Trường Đại học Điện lực, cụ thể như sau:

1. Đồ án, khóa luận
a) Sản phẩm đồ án, khóa luận tốt nghiệp:
- Sinh viên nộp bộ sản phẩm đồ án, khóa luận tốt nghiệp gồm bản in và bản điện tử (dạng .doc và .pdf) toàn văn tại các Khoa chuyên ngành sau mỗi đợt bảo vệ tốt nghiệp để nộp lưu chiểu;
- Khoa chuyên ngành kiểm tra xác nhận bản nộp lưu chiểu là bản chỉnh sửa cuối cùng đã đưa ra Hội đồng bảo vệ, có đầy đủ chữ ký của tác giả, người hướng dẫn, thư ký, Chủ tịch hội đồng và kèm theo Quyết định thành lập Hội đồng bảo vệ.
- Khoa chuyên ngành tổng hợp đồ án, khóa luận của sinh viên theo từng lớp (Họ và tên, mã sinh viên, tên đồ án/khóa luận, người hướng dẫn…), đăng ký nộp lưu chiểu tại Trung tâm Học liệu. Danh sách có xác nhận của Trưởng khoa chuyên ngành.

b) Nộp lưu chiểu tại Trung tâm Học liệu:
- Khoa chuyên ngành nộp lưu chiểu tại Trung tâm Học liệu;
- Trung tâm Học liệu tiếp nhận; kiểm tra thông tin, số lượng theo danh sách học viên; cấp giấy xác nhận nộp lưu chiểu đồ án, khóa luận tốt nghiệp theo quy định.

Chú ý: Đồ án, khóa luận tốt nghiệp nộp lưu chiểu phải có chữ ký của sinh viên, người hướng dẫn.

2. Luận văn, luận án
a) Sản phẩm luận văn, luận án tốt nghiệp:
- Học viên nộp bộ sản phẩm luận văn, luận án tốt nghiệp gồm bản in và bản điện tử (dạng .doc và .pdf) toàn văn tại Phòng Đào tạo Sau Đại học sau mỗi đợt bảo vệ tốt nghiệp để nộp lưu chiểu. 
- Phòng Đào tạo Sau Đại học kiểm tra xác nhận bản nộp lưu chiểu là bản chỉnh sửa cuối cùng đã đưa ra Hội đồng bảo vệ, có đầy đủ chữ ký của tác giả, người hướng dẫn, thư ký, Chủ tịch hội đồng và kèm theo Quyết định thành lập Hội đồng bảo vệ; nội dung luận văn, luận án tốt nghiệp phải được kiểm tra qua phần mềm chống đạo văn và có giấy xác nhận.
- Phòng Đào tạo Sau Đại học tổng hợp danh sách học viên (Họ và tên, mã học viên, tên đề tài, người hướng dẫn…), đăng ký nộp lưu chiểu tại Trung tâm Học liệu. Danh sách có xác nhận của Trưởng phòng Phòng Đào tạo Sau Đại học.

b) Nộp lưu chiểu tại Trung tâm Học liệu:
- Phòng Đào tạo Sau Đại học tổ chức cho học viên nộp lưu chiểu tại Trung tâm Học liệu;
- Trung tâm Học liệu tiếp nhận; kiểm tra thông tin, số lượng theo danh sách học viên; cấp giấy xác nhận nộp lưu chiểu luận văn, luận án tốt nghiệp theo quy định.

Chú ý: Luận văn, luận án tốt nghiệp nộp lưu chiểu phải có chữ ký của học viên, người hướng dẫn.

*  Mẫu giấy cam đoan, xác nhận nộp lưu chiểu tài liệu tốt nghiệp:
- Đào tạo Đại học: tải xuống tại đây
- Đào tạo Sau Đại học: tải xuống tại đây

Chi tiết Quy định về việc nộp lưu chiểu đồ án, khóa luận, luận văn, luận án tốt nghiệp tại Trường Đại học Điện lực.

Bạn cần hỗ trợ?