Mượn, trả tài liệu

- Hướng dẫn, phục vụ công tác mượn, trả tài liệu mang về cho đối tượng bạn đọc là cán bộ, giảng viên, học viên và sinh viên trong trường có nhu cầu sử dụng dịch vụ thông tin thư viện.
- Hướng dẫn, phục vụ công tác học tập, nghiên cứu tại chỗ của bạn đọc tại các phòng đọc.

Bạn cần hỗ trợ?