Tài liệu kho Báo cáo khoa học bổ sung tháng 02/2017

STT ĐKCB Thông tin chi tiết Ngày bổ sung
1 BCKH1500249 Weak Stability for integro- differential inclusions of diffusion-wave type involving infinite delays: Bài báo đạt chuẩn SC1 / Nguyễn Như Quân 02/07/17
2 BCKH1500250 Nghiên cứu thiết kế chế tạo thiết bị xác định sai số công tơ điện cơ phục vụ đào tạo: Thuyết minh đề tài KH-CN cấp trường / Đàm Xuân Đông 02/07/17
3 BCKH1500251 Nghiên cứu thiết kế chế tạo thiết bị xác định sai số công tơ điện cơ phục vụ đào tạo: Báo cáo tổng kết kết quả đề tài KH-CN cấp trường / Đàm Xuân Đông 02/07/17
4 BCKH1500252 Nghiên cứu bảo vệ chống sét lan truyền vào trạm biến áp truyền tải ứng dụng vào công tác giảng dạy: Báo cáo tổng kết kết quả đề tài KH-CN cấp trường / Đặng Thu Huyền 02/07/17
5 BCKH1500253 Nghiên cứu mô phỏng và đánh giá hiệu năng mạng hình lưới không dây đa kênh: Báo cáo tổng kết kết quả đề tài KH-CN cấp trường / Lê Anh Ngọc 02/07/17
6 BCKH1500254 Nghiên cứu tính toán thiết kế, chế tạo mô hình thiết bị sẩy đối lưu dạng buồng để sấy lạc vỏ: Thuyết minh đề tài KH-CN cấp trường / Hà Huy Thắng 02/07/17
7 BCKH1500255 Xây dựng hệ thống thông minh điều khiển thiết bị điện qua SMART PHONE: Báo cáo tổng kết kết quả đề tài KH-CN cấp trường / Trần Trọng Thắng 02/07/17
8 BCKH1500256 Xây dựng hệ thống thực hành mạng và dịch vụ VoIP: Báo cáo tổng kết kết quả đề tài KH-CN cấp trường / Hoàng Vân Đông 02/07/17
9 BCKH1500257 Nghiên cứu tính toán thiết kế, chế tạo mô hình thiết bị sẩy đối lưu dạng buồng để sấy lạc vỏ: Thuyết minh đề tài KH-CN cấp trường / Hà Huy Thắng 02/07/17
10 BCKH1600258 Nghiên cứu thực nghiệm đánh giá khả năng tiết kiệm điện năng tiêu thụ của động cơ khi sử dụng biến tần: Báo cáo tổng kết kết quả đề tài KH-CN cấp trường / Trần Đình Luận 02/07/17
11 BCKH1600259 Xây dựng mô hình điều khiển quá trình đa biến: Báo cáo tổng kết kết quả đề tài KH-CN cấp trường / Vũ Duy Thuận 02/07/17
12 BCKH1600260 Nghiên cứu phân tích nhu cầu đào tạo cá nhân tại Điện lực Ba Đình: Báo cáo tổng kết kết quả đề tài KH-CN cấp trường / Nguyễn Thị Vân Anh 02/07/17
13 BCKH1600261 Mô hình hóa nhà máy điện gió trên phần mềm PSCAD: Báo cáo tổng kết kết quả đề tài KH-CN cấp trường / Nguyễn Hữu Đức 02/07/17
14 BCKH1600262 Nghiên cứu xây dựng hệ thống quản lý lưới điện trực quan: Báo cáo tổng kết nhiệm vụ cấp bộ năm 2015 / Nguyễn Hữu Quỳnh 02/07/17
15 BCKH1600263 Nghiên cứu xây dựng hệ thống quản lý lưới điện trực quan: Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ Công thương. Nội dung 1, Nghiên cứu tổng quan / Nguyễn Hữu Quỳnh 02/07/17
16 BCKH1600264 Nghiên cứu xây dựng hệ thống quản lý lưới điện trực quan: Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ Công thương. Nội dung 2, Nghiên cứu khảo sát thu thập dữ liệu lưới điện thực tế tỉnh Phú Thọ / Nguyễn Hữu Quỳnh 02/07/17
17 BCKH1600265 Nghiên cứu xây dựng hệ thống quản lý lưới điện trực quan: Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ Công thương. Nội dung 3, Xây dựng bản đồ nền, cung cấp các dịch vụ / Nguyễn Hữu Quỳnh 02/07/17
18 BCKH1600266 Nghiên cứu xây dựng hệ thống quản lý lưới điện trực quan: Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ Công thương. Nội dung 4, Phân tích và thiết kế hệ thống quản lý lưới điện trực quan / Nguyễn Hữu Quỳnh 02/07/17
19 BCKH1600267 Nghiên cứu xây dựng hệ thống quản lý lưới điện trực quan: Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ Công thương. Nội dung 5, Số hóa dữ liệu các lớp bản đồ trạm, cột, đường dây, tủ trung thế, cầu dao, máy cắt / Nguyễn Hữu Quỳnh 02/07/17
20 BCKH1600268 Nghiên cứu xây dựng hệ thống quản lý lưới điện trực quan: Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ Công thương. Nội dung 6, Module nhập lưới trực quan / Nguyễn Hữu Quỳnh 02/07/17
21 BCKH1600269 Nghiên cứu xây dựng hệ thống quản lý lưới điện trực quan: Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ Công thương. Nội dung 7, Module xem lưới trực quan / Nguyễn Hữu Quỳnh 02/07/17
22 BCKH1600270 Nghiên cứu xây dựng hệ thống quản lý lưới điện trực quan: Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ Công thương. Nội dung 8, Module quản lý trạm biến áp / Nguyễn Hữu Quỳnh 02/07/17
23 BCKH1600271 Nghiên cứu xây dựng hệ thống quản lý lưới điện trực quan: Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ Công thương. Nội dung 9, Module quản lý cột và thiết bị bảo vệ / Nguyễn Hữu Quỳnh 02/07/17
24 BCKH1600272 Nghiên cứu xây dựng hệ thống quản lý lưới điện trực quan: Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ Công thương. Nội dung 10, Module quản lý đường dây / Nguyễn Hữu Quỳnh 02/07/17
25 BCKH1600273 Nghiên cứu xây dựng hệ thống quản lý lưới điện trực quan: Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ Công thương. Nội dung 11, Module quản lý tủ trung thế / Nguyễn Hữu Quỳnh 02/07/17
26 BCKH1600274 Nghiên cứu xây dựng hệ thống quản lý lưới điện trực quan: Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ Công thương. Nội dung 12, Module quản trị hệ thống / Nguyễn Hữu Quỳnh 02/07/17
27 BCKH1600275 Nghiên cứu xây dựng hệ thống quản lý lưới điện trực quan: Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ Công thương. Nội dung 13, Module Báo cáo thống kê / Nguyễn Hữu Quỳnh 02/07/17
28 BCKH1600276 Nghiên cứu xây dựng hệ thống quản lý lưới điện trực quan: Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ Công thương. Nội dung 14, Biên soạn tài liệu hướng dẫn sử dụng / Nguyễn Hữu Quỳnh 02/07/17
29 BCKH1600277 Nghiên cứu đề xuất mô hình phát triển sản phẩm mới ứng dụng trong lĩnh vực sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả: Báo cáo tổng kết nhiệm vụ cấp Bộ năm 2015 / Lê Anh Tuấn 02/07/17
30 BCKH1600278 Nghiên cứu đề xuất mô hình phát triển sản phẩm mới ứng dụng trong lĩnh vực sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả: Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ Công thương. Sản phẩm 1, Nghiên cứu các mô hình, phương pháp phát triển sản phẩm mới trên thế giới / Lê Anh Tuấn 02/07/17
31 BCKH1600279 Nghiên cứu đề xuất mô hình phát triển sản phẩm mới ứng dụng trong lĩnh vực sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả: Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ Công thương. Sản phẩm 2, Nghiên cứu một số công cụ trợ giúp phát triển sản phẩm mới / Lê Anh Tuấn 02/07/17
32 BCKH1600280 Nghiên cứu đề xuất mô hình phát triển sản phẩm mới ứng dụng trong lĩnh vực sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả: Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ Công thương. Sản phẩm 3, Nghiên cứu tiềm năng phát triển sản phẩm mới trong lĩnh vực sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả phát triển năng lượng bền vững/ Lê Anh Tuấn 02/07/17
33 BCKH1600281 Nghiên cứu đề xuất mô hình phát triển sản phẩm mới ứng dụng trong lĩnh vực sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả: Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ Công thương. Sản phẩm 4, Đề xuất mô hình, phương pháp phát triển sản phẩm mới ứng dụng trong lĩnh vực sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả/ Lê Anh Tuấn 02/07/17
34 BCKH1600282 Nghiên cứu đề xuất mô hình phát triển sản phẩm mới ứng dụng trong lĩnh vực sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả: Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ Công thương. Sản phẩm 5, Triển khai áp dụng mô hình phương pháp đề xuất để phát triển một sản phẩm mới có thể ứng dụng trong lĩnh vực sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả/ Lê Anh Tuấn 02/07/17
35 BCKH1600283 Nghiên cứu thiết kế chế tạo máy lọc dầu cho máy biến áp (công suất 600L/H): Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ Công thương/ Hoàng Ngọc Nhân 02/07/17
36 BCKH1600284 Nghiên cứu thiết kế chế tạo máy lọc dầu cho máy biến áp (công suất 600L/H): Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ Công thương. Chuyên đề, thiết kế chế tạo, tích hợp lắp ráp, thử nghiệm hoàn thiện động cơ bơm vào ra, bơm chân không các loại cảm biến, bộ điều khiển cơ điện cho toàn hệ thống/ Hoàng Ngọc Nhân 02/07/17
37 BCKH1600285 Nghiên cứu thiết kế chế tạo máy lọc dầu cho máy biến áp (công suất 600L/H): Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ Công thương. Chuyên đề, Thử nghiệm thực tế và các thông số dầu sau khi lọc và đánh giá kết quả/ Hoàng Ngọc Nhân 02/07/17
38 BCKH1600286 Nghiên cứu thiết kế chế tạo máy lọc dầu cho máy biến áp (công suất 600L/H): Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ Công thương. Chuyên đề, thiết kế chế tạo phần điều khiển cho hệ thống lọc, hệ thống lọc tinh, thô và lọc chân không. tính toán tích hợp phần cơ điện cho hệ thống/ Hoàng Ngọc Nhân 02/07/17
39 BCKH1600287 Thiết kế chế tạo thiết bị định vị sự cố trên đường dây sử dụng phương pháp sóng lan truyền: Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ Công thương/ Võ Huy Hoàn 02/07/17
40 BCKH1600288 Thiết kế chế tạo thiết bị định vị sự cố trên đường dây sử dụng phương pháp sóng lan truyền: Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ Công thương. Chuyên đề, Phân tích thiết kế và chế tạo thiết bị thu tín hiệu ở đầu đường dây truyền tải với tần số lấy mẫu tới 50MHz/ Võ Huy Hoàn 02/07/17
41 BCKH1600289 Thiết kế chế tạo thiết bị định vị sự cố trên đường dây sử dụng phương pháp sóng lan truyền: Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ Công thương. Chuyên đề, Thử nghiệm các giải pháp của đề tài với cáp thực tế/ Võ Huy Hoàn 02/07/17
42 BCKH1600290 Thiết kế chế tạo thiết bị định vị sự cố trên đường dây sử dụng phương pháp sóng lan truyền: Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ Công thương. Chuyên đề, Thiết kế và lập trình thử nghiệm trên Matlab các thuật toán phân tích tín hiệu đo ở đầu đường dây để xác định vị trí sự cố/ Võ Huy Hoàn 02/07/17
43 BCKH1600291 Thiết kế chế tạo thiết bị định vị sự cố trên đường dây sử dụng phương pháp sóng lan truyền: Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ Công thương. Chuyên đề, Thiết kế chế tạo thiết bị phát tín hiệu vào đầu đường dây truyền tải/ Võ Huy Hoàn 02/07/17
44 BCKH1600292 Thiết kế chế tạo thiết bị định vị sự cố trên đường dây sử dụng phương pháp sóng lan truyền: Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ Công thương. Chuyên đề, Nghiên cứu mô hình toán học của sóng lan truyền trên đường dây truyền tải, khảo sát sự phụ thuộc vào các thông số đường dây của thời gian lan truyền và hình dạng sóng phản xạ/ Võ Huy Hoàn 02/07/17
45 BCKH1600293 Nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến hành vi tiêu dùng của khách hàng sử dụng điện năng: Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ Công thương/ Đàm Văn Khanh 02/08/17
46 BCKH1600294 Nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến hành vi tiêu dùng của khách hàng sử dụng điện năng: Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ Công thương. Chuyên đề 2, Nghiên cứu tình hình thực tế về sử dụng điện của khách hàng Việt Nam/ Đàm Văn Khanh 02/08/17
47 BCKH1600295 Nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến hành vi tiêu dùng của khách hàng sử dụng điện năng: Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ Công thương. Chuyên đề 3, Nghiên cứu các mô hình phân tích về hành vi sử dụng điện của khách hàng/ Đàm Văn Khanh 02/08/17
48 BCKH1600296 Nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến hành vi tiêu dùng của khách hàng sử dụng điện năng: Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ Công thương. Chuyên đề 4, Đề xuất mô hình nghiên cứu và các thang đo về hành vi sử dụng điện của khách hàng tại Việt Nam/ Đàm Văn Khanh 02/08/17
49 BCKH1600297 Nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến hành vi tiêu dùng của khách hàng sử dụng điện năng: Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ Công thương. Chuyên đề 5, Bộ số liệu khảo sát hành vi tiêu dùng điện của khách hàng Việt Nam/ Đàm Văn Khanh 02/08/17
50 BCKH1600298 Nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến hành vi tiêu dùng của khách hàng sử dụng điện năng: Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ Công thương. Chuyên đề 5, Bộ số liệu khảo sát hành vi tiêu dùng điện của khách hàng Việt Nam/ Đàm Văn Khanh 02/08/17
51 BCKH1600299 Nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến hành vi tiêu dùng của khách hàng sử dụng điện năng: Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ Công thương. Chuyên đề 5, Bộ số liệu khảo sát hành vi tiêu dùng điện của khách hàng Việt Nam/ Đàm Văn Khanh 02/08/17
52 BCKH1600300 Nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến hành vi tiêu dùng của khách hàng sử dụng điện năng: Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ Công thương. Chuyên đề 6, Nghiên cứu thực nghiệm về mối quan hệ giữa các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi tiêu dụng điện của khách hàng/ Đàm Văn Khanh 02/08/17
53 BCKH1600301 Nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến hành vi tiêu dùng của khách hàng sử dụng điện năng: Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ Công thương. Chuyên đề 7, Nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao ý thức sử dụng điện xây dựng hình ảnh của ngành điện trong tâm trí người tiêu dùng/ Đàm Văn Khanh 02/08/17
54 BCKH1600302 Hỗ trợ các doanh nghiệp xây dựng hệ thống quản lý năng lượng theo quy định: Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ Công thương/ Dương Trung Kiên 02/08/17
55 BCKH1600303 Hỗ trợ các doanh nghiệp xây dựng hệ thống quản lý năng lượng theo quy định: Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ Công thương. Báo cáo, Sổ tay năng lượng hệ thống quản lý năng lượng/ Dương Trung Kiên 02/08/17
56 BCKH1600304 Hỗ trợ các doanh nghiệp xây dựng hệ thống quản lý năng lượng theo quy định: Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ Công thương. Báo cáo, Tư vấn xây dựng quy trình kiểm soát và tình hình tiêu thụ năng lượng tại công ty cổ phần phốt pho vàng Lào Cai/ Dương Trung Kiên 02/08/17
57 BCKH1600305 Hỗ trợ các doanh nghiệp xây dựng hệ thống quản lý năng lượng theo quy định: Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ Công thương. Báo cáo, Khảo sát và phân tích tiêu thụ năng lượng tại công ty cổ phần phốt pho vàng Lào Cai/ Dương Trung Kiên 02/08/17
58 BCKH1600306 Hỗ trợ các doanh nghiệp xây dựng hệ thống quản lý năng lượng theo quy định: Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ Công thương. Báo cáo, Tư vấn hỗ trợ xây dựng cam kết chính sách năng lượng ban quản lý năng lượng tại công ty cổ phần phốt pho vàng Lào Cai/ Dương Trung Kiên 02/08/17
59 BCKH1600307 Hỗ trợ các doanh nghiệp xây dựng hệ thống quản lý năng lượng theo quy định: Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ Công thương. Báo cáo, xây dựng đường cơ sở cho các SEU tại công ty cổ phần phốt pho vàng Lào Cai/ Dương Trung Kiên 02/08/17
60 BCKH1600308 Hỗ trợ các doanh nghiệp xây dựng hệ thống quản lý năng lượng theo quy định: Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ Công thương. Báo cáo, Tư vấn xây dựng phương pháp lập kế hoạch hành động về tiết kiệm năng lượng tại công ty cổ phần phốt pho vàng Lào Cai/ Dương Trung Kiên 02/08/17
61 BCKH1600309 Xây dựng bộ tài liệu thực hành quản lý năng lượng và kiểm toán năng lượng trong thực hành các hệ thống bơm, quạt, khí nén, hơi, lò đốt, chiếu sáng: Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ Công thương./ Dương Trung Kiên 02/08/17
62 BCKH1600310 Nhiệm vụ thuộc chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả: Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ Công thương. Báo cáo, Xây dựng bộ tài liệu đào tạo thực hành các thiết bị quạt trong hệ thống quạt/ Dương Trung Kiên 02/08/17
63 BCKH1600311 Nhiệm vụ thuộc chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả: Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ Công thương. Báo cáo, Xây dựng bộ tài liệu đào tạo thực hành điều khiển tiết kiệm hệ thống quạt/ Dương Trung Kiên 02/08/17
64 BCKH1600312 Nhiệm vụ thuộc chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả,: Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ Công thương. Báo cáo, Xây dựng bộ tài liệu đào tạo thực hành các thiết bị trong hệ thống điện/ Dương Trung Kiên 02/08/17
65 BCKH1600313 Nhiệm vụ thuộc chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả,: Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ Công thương. Báo cáo, Xây dựng bộ tài liệu đào tạo vận hành và điều khiển tiết kiệm năng lượng hệ thống điện/ Dương Trung Kiên 02/08/17
66 BCKH1600314 Nhiệm vụ thuộc chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả,: Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ Công thương. Báo cáo, Xây dựng bộ tài liệu đào tạo thực hành điều khiển tiết kiệm năng lượng hệ thống Bơm/ Dương Trung Kiên 02/08/17
67 BCKH1600315 Nhiệm vụ thuộc chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả,: Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ Công thương. Báo cáo, Xây dựng bộ tài liệu đào tạo thực hành các thiết bị máy nén khí của hệ thống Bơm/ Dương Trung Kiên 02/08/17
68 BCKH1600316 Nhiệm vụ thuộc chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả,: Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ Công thương. Báo cáo, Xây dựng bộ tài liệu đào tạo vận hành và điều khiển tiết kiệm năng lượng hệ thống điều hòa/ Dương Trung Kiên 02/08/17
69 BCKH1600317 Nhiệm vụ thuộc chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả,: Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ Công thương. Báo cáo, Xây dựng bộ tài liệu đào tạo thực hành các thiết bị trong hệ thống điều hòa/ Dương Trung Kiên 02/08/17
70 BCKH1600318 Nhiệm vụ thuộc chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả,: Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ Công thương. Báo cáo, Xây dựng bộ tài liệu đào tạo vận hành và điều khiển tiết kiệm năng lượng hệ thống chiếu sáng/ Dương Trung Kiên 02/08/17
71 BCKH1600319 Nhiệm vụ thuộc chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả,: Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ Công thương. Báo cáo, Xây dựng bộ tài liệu đào tạo thực hành thiết bị chiếu sáng trong hệ thống chiếu sáng/ Dương Trung Kiên 02/08/17
72 BCKH1600320 Nhiệm vụ thuộc chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả,: Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ Công thương. Báo cáo, Xây dựng bộ tài liệu đào tạo vận hành tiết kiệm năng lượng hệ thống lò đốt/ Dương Trung Kiên 02/08/17
73 BCKH1600321 Nhiệm vụ thuộc chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả,: Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ Công thương. Báo cáo, Xây dựng bộ tài liệu đào tạo thực hành thiết bị lò đốt kín, lò đốt hở trong hệ thống lò đốt/ Dương Trung Kiên 02/08/17
74 BCKH1600322 Nhiệm vụ thuộc chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả,: Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ Công thương. Báo cáo, Xây dựng bộ tài liệu đào tạo vận hành hiệu quả thiết bị trong hệ thống hơi/ Dương Trung Kiên 02/10/17
75 BCKH1600323 Nhiệm vụ thuộc chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả,: Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ Công thương. Báo cáo, Xây dựng bộ tài liệu đào tạo thực hành hệ thống phân phối hơi/ Dương Trung Kiên 02/10/17
76 BCKH1600324 Nhiệm vụ thuộc chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả,: Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ Công thương. Báo cáo, Xây dựng bộ tài liệu đào tạo thực hành hệ thống các thiết bị máy nén khí của hệ thống khí nén/ Dương Trung Kiên 02/10/17
77 BCKH1600325 Nhiệm vụ thuộc chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả,: Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ Công thương. Báo cáo, Xây dựng bộ tài liệu đào tạo vận hành và điều khiển tiết kiệm năng lượng máy nén khí của hệ thống khí nén/ Dương Trung Kiên 02/10/17
78 BCKH1600326 Nhiệm vụ thuộc chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả,: Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ Công thương. Báo cáo, Tổng hợp các thiết bị trong đào tạo thực hành/ Dương Trung Kiên 02/10/17
79 BCKH1600327 Xây dựng thư viện điện tử các luận văn tốt nghiệp Báo cáo tổng kết kết quả đề tài khoa học cấp trường /:Đào Nam Anh 02/10/17

 


TRUNG TÂM HỌC LIỆU

 

 

Bạn cần hỗ trợ?